+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Felügyelőbizottság

Értekezleti jegyzőkönyv

 

 

 

 

Helyszín: Online
Dátum: 2024. 04. 22.  
Időpont: 17:00 órai kezdettel  
Résztvevők: Dr. Debreczeni Ákos FB elnök
  Huszár László FB tag
  Felföldiné Kovács Ágnes FB tag

 

Napirendi pontok

 

 1. Az OMBKE 2024-es pénzügyi terve
 2. Az FB jelentése a 115. Küldöttgyűlésre
 3. Egyebek

 

Az OMBKE FB 2024 évi második ülésén a napirend szerinti témákat tárgyalta és a mellékelt határozatokat hozta:

 1. Az OMBKE 2024-es pénzügyi terve

Az OMBKE 2024-s pénzügyi tervével kapcsolatos az FB 2024-es első jegyzőkönyvében felsorolt formai és számszaki hiányosságokat az ügyvezetés javította, az alábbiak szerint:

 

 

  • A Fémkohászati Szakosztályi terve Csurgó Lajossal konzultálva, a tapasztalati arányokat alkalmazva készült.

 

  • A rezsiköltségek tervezését bemutató mellék- táblázat javítva. Jelentősen javítja a felhasznált adatok áttekinthetőségét, értelmezhetőségét alkalmazott színskála, melyet követve egyértelműen látszik, mely adatokból alakult ki a mellék-táblázat bal alsó részén található összefoglaló oszlop, melynek sorai kerültek fel a „nagy” táblázat megfelelő költségsorába.

 

  • FB-elnök úrral és a könyvvizsgáló úrral folytatott konzultáció alapján a bevételi oldalon szerepeltetett, 2023-ról áthozott összegeket törlésre kerültek, viszont az alul tervezett egyéni tagdíj-befizetéseket az előző évek hasonló időszakának tapasztalatai alapján az első negyedévet követően befizetett tagdíjak várható összegével kiegészítettük. Így az előző művelet miatt jelentősen lecsökkent tervezett eredményt sikerült „normál” szintre javítani.

 

  • Könyvvizsgáló úr tanácsára a Szakosztályok tervezett költségfelhasználására vonatkozóan ellenőrző sorok alkalmazása került bevezetésre a táblázatban.

 

  • A bérköltségek jelentősnek tűnő emelkedését az okozza, hogy az informatikus rendszergazda korábban egyéni vállalkozó volt, és az ő illetménye a megbízási díjaknál szerepelt 2023-ban. Ez évben a rendszergazda normál munkavállaló, ezért a bérét itt kell szerepeltetni, ez növeli a bérköltséget. Ezen kívül, Elnök úrral történt egyeztetést követően átlagos 10 % bérfejlesztést van a tervben szerepeltetve (kivéve a rendszergazdát) 2024-re (a megbízási díjak soron párhuzamosan jelentős a csökkenés).

 

  • A rendezvények költségeinél folyamatos ellenőrzés, elemzés javasolt, hogy a rendezvények bevételei minél jobb eredményeket hozzanak. A jelenlegi táblázatokból utólag nehéz az eredményességet kiolvasni. Javasoljuk, hogy egy-egy rendezvény után, annak lezárásaként ésszerű határidőn belül a vezetőség számoljon be és az elnökség vitassa meg az adott rendezvény pénzügyi és szakmai tapasztalatait.

 

Az FB, az OMBKE 2024 évi tervezet V7-es költségvetését a fenti módosításokkal és javaslatokkal az FBH-4/2024 (04.22) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Az FB, a 2023 évi beszámolók és a 2024 évi költségvetés kapcsán, az FBA-1/2024 (04.22) -es ajánlásában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett ajánlja a vezetőségnek, hogy egy-egy rendezvény után (ésszerű időn belül), annak lezárásaként az elnökség vitassa meg az adott rendezvény pénzügyi, és szakmai tanulságát és tapasztalatát, hogy a rendezvények továbbra is eredményesek és sikeresek legyenek.

 1. Az FB jelentése a 115. Küldöttgyűlésre

Az FB elkészítette jelentést a 115. Küldöttgyűlésre, megvitatta és az FBH-5/2024 (04.22) határozatban egyhangú, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

 1. Egyebek

 

 

Teendő Felelős(ök) Határidő Állapot
1. FB ülés jegyzőkönyvének összeállítása Felföldiné K. Ágnes 2024.04.23. Folyamatban
2. FB a határozatok megküldése az OMBKE igazgatójának

Dr. Debreczeni Ákos

2024.04.25. Folyamatban

 

 

Melléklet: 2 db Határozat, 1 db Ajánlás, 1 db FB jelentés

 

Dunaújváros (Online), 2024. 04. 22

 

 

 

Felföldiné Kovács Ágnes Dr. Debreczeni Ákos
FB tag FB elnök

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-4/2024 (04.22.) Határozata

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága elfogadta és elfogadásra javasolja az OMBKE 2024 évi tervezett V7-es költségvetését az FBH-4/2024 (04.22) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

 

Budapest, 2024. 04. 22.

 

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-5/2024 (04.22.) Határozata

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága az FB jelentését a 115. küldöttgyűlésre az FBH-5/2024 (04.22) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

 

Budapest, 2024. 04. 22.

 

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBA-1/2024 (04.22.) Ajánlás

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága a 2023 évi beszámolók és a 2024 évi költségvetés kapcsán, az FBA-1/2024 (04.22) -es ajánlásában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett ajánlja a vezetőségnek, hogy egy-egy rendezvény után (ésszerű időn belül), annak lezárásaként az elnökség vitassa meg az adott rendezvény pénzügyi, és szakmai tanulságát és tapasztalatát, hogy a rendezvények továbbra is eredményesek és sikeresek legyenek.

Budapest, 2024. 04. 22.

 

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

A Felügyelő Bizottság jelentése az OMBKE 2023. évi gazdálkodásáról és 2024. évi pénzügyi tervéről

 

 

A Felügyelő Bizottság a 2023-as év gazdálkodásának ellenőrzése során az alábbi dokumentumokat tárgyalta meg:

 • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet (PK-942) beszámolót,
 • a Kiegészítő mellékletet,
 • a Közhasznúsági mellékletet a 2023. évről,
 • az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét,
 • az Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását,
 • a Kiegészítő mellékletet az egyszerűsített éves beszámolóhoz,
 • a Független könyvvizsgálói jelentést és
 • a Teljességi nyilatkozatot.

A független könyvvizsgáló megállapítja, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Az egyszerűsített mérleg és az eredménykimutatás szerint az eszközök és a források egyező végösszege 175.350.000, – Ft, a tárgyévi eredmény 3.366.000, – Ft nyereség. Az eredmény teljes összege közhasznú tevékenységből származik. Az Egyesületnek vállalkozási tevékenységből nem volt bevétele. A saját tőke 2023-ban 3.366.000, – Ft-tal nőtt.

            A Felügyelő Bizottság javasolja a 2023-as pénzügyi év előzőekben felsorolt dokumentumainak elfogadását.

            A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2024-es pénzügyi tervet és az azt alátámasztó kalkulációkat. Megállapítjuk, hogy az Egyesület Vezetése az általa ismert adatok alapján igyekezett reális költségtervet készíteni. A gazdálkodás tervezett eredménye 1.128.364, – Ft, amely mérsékelt tartalékot jelent váratlan pénzügyi események fedezetére. Ezen kívül a szakosztályok is képeztek összesen 625.367,- Ft tartalékot előre nem látható költségeikre, valamint rendelkezésükre áll további 1.521.104, – Ft előző évről áthozott fel nem használt keret.

            Az elmúlt években az Egyesület gazdálkodása átalakult, jelentős pénzügyi eredményjavulást hozó intézkedések történtek. Ezzel együtt a költségszerkezet is módosult, székházvásárlásra került sor, melynek fenntartása jelentős kiadással jár. Megváltozott a szakosztályok finanszírozása is. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2024-es költségvetésben tervezett kiadási szerkezet fenntartásához növelni kell a bevételeket. Törekedni kell a pályázati és a bérbeadásból származó bevételek növelésére is.

            A Felügyelő Bizottság javasolja a 2024. évi pénzügyi terv elfogadását.

 

Jó szerencsét!

 

Dr. Debreczeni Ákos

a Felügyelő Bizottság elnöke

 

 1. április 22.