+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Felügyelőbizottság

Értekezleti jegyzőkönyv

 

 

 

 

Helyszín: Online
Dátum: 2024. 04. 17.  
Időpont: 15:30 órai kezdettel  
Résztvevők: Dr. Debreczeni Ákos FB elnök
  Huszár László FB tag
  Felföldiné Kovács Ágnes FB tag

 

Napirendi pontok

 

 1. Az OMBKE Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) 2024-es munkatervének összeállítása és elfogadása
 2. Az OMBKE 2023-as év záró dokumentumainak megvitatása
 3. Az OMBKE 2024-es pénzügyi tervnek véleményezése
 4. Az FB jelentése a 115. Küldöttgyűlésre
 5. Egyebek

 

Az OMBKE FB 2024 évi első ülésén a napirend szerinti témákat tárgyalta és a mellékelt határozatokat hozta:

 

 1. Az FB a 2024. évi munkatervét kiegészítésekkel az FBH-1/2024 (04.17) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, melyben az idei évre három tervezett FB ülést határozott meg. Egyet a taggyűlés előtt (április 17-én), egyet a féléves pénzügyi kimutatások birtokában és egyet az év végén. Amennyiben az események megkívánják, a Bizottság további üléseket fog tartani.

Az FB általános éves feladatai:

 • Az Egyesület gazdálkodásának felügyelete,
 • a 115. Küldöttgyűlésen elfogadott határozatok teljesülésének nyomon követese,
 • a 2023. évet lezáró gazdasági beszámoló megvitatása, javaslat a küldöttgyűlés felé,
 • a 2024. évi gazdálkodási terv megvitatása.
 • Az általános feladatainkon túl 2024-ban kiemelt figyelmet fordítunk az Egyesületi központ által kötött szerződésekre, az Egyesület biztosításaira, a tagnyilvántartás helyzetére, az Egyesületi központ költség gazdálkodásának fenntarthatóságára (bérbeadás, pályázatok, üzemeltetési költségek, ..)
 1. Az egyebekben az FB tagok megállapodtak abban, hogy az üléseiket az ügyrendnek megfelelően személyes és/vagy online jelenlét mellett tartják, melynek technikai lebonyolítására a zoom vagy a Googlemeet programot használják.
 2. Az FB az OMBKE 2023-es év záró (8 db) dokumentumait megvitatta és az alábbi kiegészítésekkel, javításokkal, észrevételekkel fogadja el:
 • Mind a mérleg, mind az eredménykimutatás formáját, tartalmát követően megfelel az előírásoknak.
 • A részleteket elemezve a dokumentumokat számszakilag megfelelőnek találjuk.
 • Ez mellett a beszámoló jelenlegi formájában nehezen kezelhető, hiányoznak egyes rész táblák. Elsősorban a bevételek területén hiányoznak részösszegek, esetlegesek a kiemelések. Hiányoznak egyes részletező táblázatok, amelyek pl. a 2024. évi tervnél megvannak (tagdíjak, konferenciák, pártoló tagok)
 • Az eredményre vonatkozóan: Az elért eredmény pozitív, annak ellenére, hogy a tervezettől elmaradt.

 

Jelentősebb eltérések a tervezetthez képest:

Bevételi oldalon:         -az egyéni tagdíjak esetében +1,9 Mft

-pártoló tagok esetében +0,6 Mft

– kapott támogatásoknál +8,3 MFT

– egyéb bevételeknél +1,4 MFt

Összességében: +13,3 MFt a növekedés.

kiadás oldalon: – BKL lapok -0,7 MFt

-közüzemi díjak -0,8

-kiküldetés +0,6 MFt

-szállítás +0,6 MFt

-számítástechnikai szolgáltatás -0,9 MFt

-bérleti díjak +1,2 MFt

-takarítás, karbantartás, +1,8 MFt

-egyéb szolgáltatás +1,4 MFt

– bér, megbízás, egyéb szem jellegű +2,1 MFt

– egyéb ráfordítások, támogatások, +2,8 MFt

– rendezvények közvetlen költsége +8,8 MFt

Összességében: +14,1 MFt.

 • Ezeket az adatokat -miután a beszámoló táblázata, nem tartalmaz terv oszlopot-nehezen lehetett összevetni a nem azonos tartalmú, szerkezetű táblázatokból! Kedvezőtlen, hogy a kiadások jelentősebben növekednek, mint a bevételek.

 

 • Javítandó elírások:
 • A Kiegészítő mellékletben a vállalkozás bemutatásánál az egyesület alakulásához 1979.01.01-es dátum, míg a másik dokumentumban alapításának időpontja 1892 Selmecbánya.
 • A mérlegkészítés napja egyszer 02.28, majd 03.31. javasolt egységesíteni.
 • Különböző mellékletekben különbözően szerepelnek a társadalmi munkát végzők száma. A Közhasznosági mellékletben 20 fő végzett társadalmi munkát, majd máshol nulla van. A közhasznossági melléklet a 2023 évről, a PK-942-es nyomtatvány és a szöveges közhasznossági melléklet nincs összhangban, ennek megfelelően a változik a társadalmi elfogadottság.
 • Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Közhasznúsági melléklete a 2023 évről 2. pontjában az utolsó mondatban javítandó: „……nemzetközi szakmai szervezetekkel.”
 • Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Közhasznúsági melléklete a 2023 évről 3. b. pontjában az utolsó mondatban javítandó: „……került sor.” törlendő.

 

Az elírásoktól eltekintve az anyagok megfelelőek, de egy közgazdaságtanban járatlannak nehezen áttekinthetőek, ezért kéri az FB, hogy készüljön egy közérthető összefoglaló táblázat a tagság részére.

 

 

Az FB, az OMBKE 2023-es gazdasági beszámolóját a fenti javításokkal, észrevételekkel az FBH-2/2024 (04.17) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.

 

 1. A 2024-as költségvetéssel kapcsolatos észrevételek:

A 2024-as tervezés során jelentős az előrelépés a szakosztályok költségtervezése tekintetében, de tovább kell finomítani a tervezés folyamatát.

 

A Fémkohászati szakosztálynak még mindig nincs költségvetése. Elvárás, hogy minden szakosztály tartsa be a tervezési határidőket és készítse el a tervét.

 

A rezsi költségek tervezésétbemutato táblázat nehezen követhető, nehezen értelmezhető.

 

A táblázatoknak nincs címe, fejléce, ezért azok kinyomtatása után közvetlenül nem azonosíthatóak.

 

Alapvetően hibás az elmúlt évről áthozott fel nem használt szakosztályi keretek bevételként történő számbavétele és mivel 2023-ban nem került ez az összeg elhatárolásra az ez évi eredményre van hatása. Megoldás, hogy el kell hagyni a bevételi oldalon szerepeltetett összeget, ezzel csökkentve a tervezett eredményt. A terv így számszakilag nem helyes.

A tagdíjak vélhetően alul tervezettek, mert nem számol március 31-e utáni befizetésekkel.

A bérek jelentősen emelkednek.

A szolgáltatások költségeinél megtakarítás van tervezve 2023-hoz képest ezek tényleges teljesülésére fokozott figyelmet kell fordítani.

 

Az FB, az OMBKE 2024 évi tervezet költségvetés V6-os formában számszakilag nem megfelelő, mert nem valós bevételt tartalmaz, így az FBH-3/2024 (04.17)-es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt nem fogadta el.

 

 1. Egyebek

Az FB, az OMBKE 2024 évi költségvetésének elutasítása miatt, a napirend 4-es és 5-ös pontjait nem tárgyalta. A következő FB ülést 2024.04.22-én 17 órára tűzte ki.

Teendő Felelős(ök) Határidő Állapot
1. FB Munkaterv szövegének véglegesítése Dr. Debreczeni Ákos 2024.04.18. Folyamatban
2. FB ülés jegyzőkönyvének összeállítása Felföldiné K. Ágnes 2024.04.17. Folyamatban
3. FB a határozatok megküldése az OMBKE igazgatójának Dr. Debreczeni Ákos 2024.04.18. Folyamatban
4. FB ülés összehívása Dr. Debreczeni Ákos 2024.04.22. Folyamatban

 

 

Melléklet: 3 db Határozat

 

Dunaújváros (Online), 2024. 04. 17

 

 

 

Felföldiné Kovács Ágnes Dr. Debreczeni Ákos
FB tag FB elnök

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-1/2024 (04.17.) Határozata

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága a 2024 évi munkatervét egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, melyben 2024 évre 3 tervezett FB ülést határozott meg.

Budapest, 2024. 04. 17.

 

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-2/2024 (04.17.) Határozata

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága elfogadta az OMBKE 2023-es gazdasági beszámolóját észrevételekkel az FBH-2/2024 (04.17) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja. Ha további észrevételek lesznek akkor határozati javaslat készül.

Budapest, 2024. 04. 17.

 

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-3/2024 (04.17.) Határozata

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága az OMBKE 2024 évi tervezett költségvetését számszakilag nem találta megfelelőnek, így az FBH-3/2024 (04.17) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt nem fogadta el.

Budapest, 2024. 04. 17.

 

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök