+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET (OMBKE)
Elnöksége

 

PÁLYÁZATOT HIRDET az OMBKE egyesületi igazgatói munkakörének betöltésére.

 

 

A munkakörre vonatkozó feladatokat az OMBKE Alapszabálya https://ombke.hu/download/ombke-alapszabaly/ és az OMBKE Szervezeti és Működési Szabályzata https://ombke.hu/download/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/ tartalmazza.

a) Az egyesületi igazgató (továbbiakban igazgató) az egyesület alkalmazottja, a munkáltatói jogokat felette az egyesület elnöke gyakorolja. Az elnök által adott írásbeli felhatalmazás alapján az igazgató az egyesület ügyeiben jogosult az egyesületet hatóságoknál, az egyesületen kívüli szervezeteknél és személyeknél képviselni, és a felhatalmazásnak megfelelő körben és korlátozással az egyesület nevében eljárni. Az igazgató az OMBKE egyik alelnökével együtt másodmagával jogosult az egyesület cégszerű jegyzésére.

b) Az igazgató hatásköre az egyesület működtetéséhez szükséges szervezési, ügykezelési, szerződéskötési, pénzügyi-számviteli, utalványozási, tagnyilvántartási, és információ- szervezési feladatok felelős irányítására, konferenciák szervezésére, támogatók keresésére és megnyerésére terjed ki. E feladatokat önállóan és az irányítása alatt álló ügyintézők és megbízottak bevonásával végzi el, vezeti a Határozatok tárát. Az igazgató kiemelt kötelezettsége az egyesület költségvetésének irányítása, a hatékony gazdálkodás teljesülése.

c) Az igazgató felelős az éves Egyesületi költségvetés elkészítéséért, az abban jóváhagyott pénzügyi keretek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználásáért, a gazdálkodási mérleg határidőre történő elkészítéséért. Felelős az egyesület ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért.

d) Az igazgató végzett munkájáról köteles rendszeresen beszámolni az elnöknek, az Elnökségnek, melynek ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

e) Az igazgató irányítja és felügyeli az egyesület hivatali munkatársainak a munkáját, akik felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.

f) Az igazgatói munkakör munkajogviszony keretében jön létre, mely a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozik. A munkajogviszony
határozatlan időtartamra jön létre. Az Egyesület (munkáltató) 3 (három) hónap próbaidőt köt ki. A foglalkoztatás jellege: általános teljes napi munkaidő, napi 8 óra, heti 40 óra, kötetlen munkaidő-beosztással végezve. A munkavégzés helye: jellemzően az OMBKE székhelye (1107 Budapest Hizlaló tér 1.). A munkakörre megállapított havi alapbér: megegyezés szerinti.

g) Az Egyesület, mint munkáltató viseli és a munkaviszony keretében biztosítja az igazgató munkavégzése teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve téríti az igazgató munkavégzése körében felmerült igazolt költségeit.

 

Jelentkezési feltételek

– Felsőfokú iskolai végzettség, jelentkezést megelőző OMBKE tagság, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
– Bánya- vagy kohómérnöki (illetve szakirányú utódkarokon szerzett) végzettség előnyt jelent.
– Angol nyelvtudás előnyt jelent.
– Saját gépjármű használata térítési szabályok mellett foglalkoztatási feltétel.
– A pályázatban ismertetni kell a pályázó szakmai életútját és egyesületi tevékenységét.
– Pályázónak a pályázatban nyilatkoznia kell jövedelmi igényéről, munkába lépése lehetséges időpontjáról.
– A pályázatot postai úton kell 2023. november 10. 12.00 órai beérkezéssel az OMBKE titkárságára (1107 Budapest Hizlaló tér 1,) zárt borítékban megküldeni.
– A pályázatot az OMBKE elnöksége a pályázati határidő lejártát követő ülésén bírálja el.

 

Budapest, 2023. október 18.

 

Dr. Hatala Pál
elnök