+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A választmány 2001. május 3-i ülésének HATÁROZATAI

 

 

V. 1/2001 sz. határozat:
A választmány a főtitkár előterjesztése alapján jóváhagyja a választmányi bizottságokat és azok elnevezését, továbbá jóváhagyja a bizottságok által választott bizottsági vezetők személyét a következők szerint:

Alapszabály Bizottság: Dr.Tóth István tiszteleti tag
Etikai és Fegyelmi Bizottság: Várhelyi Rezső tiszteleti tag
Érembizottság: Kovács Lóránd
Jogi és Érdekvédelmi Bizottság Dr. Izsó István
Nemzetközi Kapcsolatok és Határon Túli Magyar Kapcsolatok Bizottsága Dr. Fazekas János tiszteleti tag
Történeti Bizottság Tóth János
A Tiszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsának
( tanácsadó testület) vezetője:
Horváth Csaba
Az ICSOBA képviselője: Dr. Solymár Károly

V. 2/2001 sz. határozat:
A választmány az elnök előterjesztése alapján jóváhagyja az ügyvezető igazgatói munkakörre kiírt pályázatnak a Választmányi Ügyvezetőség által elvégzett értékelését és megerősíti dr. Gagyi Pálffy András határozott időre, 2004 február 15-ig szóló ügyvezető igazgatói megbízását.

V. 3/2001 sz. határozat:
A választmány az ellenőrző bizottság jelentése és a könyvvizsgáló értékelése és záradéka alapján jóváhagyja az OMBKE 2000. évről szóló gazdasági beszámolóját és mérlegét a következők szerint:
mérleg főösszeg: 27 999 ezer Ft
tárgyévi eredmény: – 8 837 ezer Ft
A választmány továbbá jóváhagyja a közhasznúsági jelentést.

A választmány a 2000 évi gazdálkodásról szóló értékeléssel kapcsolatban az ellenőrző bizottság és a könnyvizsgálói észrevételek végrehajtását rendeli el melyeket a 2001 évre szóló gazdálkodási tervbe és intézkedési tervbe be kell építeni.

V. 4/2001 sz. határozat:
A választmány jóváhagyja a 2001. évre vonatozó gazdálkodási irányelveket és intézkedési tervet továbbá jóváhagyja a 2001 évre vonatkozó pénzügyi tervet a következők szerint (millió forintban):
A.) Bevételek laptámogatás nélkül: 61,3 millió Ft
B.) Költségek lapok nélkül : 61,0 millió Ft
C.) Az egyesület lapjainak megjelentetési terjedelme az egyes lapokra érkező bevételek függvényében alakul

GAZDÁLKODÁSI ELVEK

Az OMBKE 2001. évi gazdálkodása, illetve az éves pénzügyi tervösszeállítása során a következő rendező elvek érvényesek:
1.) 2001 évben a tagdíj 4200 Ft/fő, nyugdíjasoknak 2100 Ft/fő. A diákok, a 70 év felettiek, valamint a tiszteleti tagok tagdíjmentesek (önként vállalt tagdíjat fizetnek). A szakosztályoknak, illetve a helyi szervezeteknek a tagdíjak teljes körű befizetésére kell törekedni.
2.) A befolyó egyéni tagdíjak 20%-a a szakosztályok működési költségeire, 40%-a a lapokra, további 40%-a a közös költségek fedezésére fordítandó (ezzel eleget teszünk annak, hogy a 2001 évi tagdíjemelés teljes egészében a lapokra és a szakosztályi közvetlen költségekre fordítódik).
3.) A szakosztályok által betervezett jogi tagdíjak és adományok 20%-a a szakosztályok működési költségeire, 80%-a pedig a központi (közös) költségekre fordítandó.
4.) Az Egyesület által kezelt nem egyesületi pénzügyi alapok esetében a kezelési díj a pénzügyi forgalom ( bevételek és kiadások összege) 5%-a, de évente legalább 50 ezer Ft.
5.) Az Egyesület nevével megrendezett konferenciák, rendezvények esetében az Egyesület elvárható minimális részesedése: fizető résztvevőnként 1000 Ft + a részvételi díj 5%-a, melyben esetenként kell megállapodni.
6.) Az Egyesület által elvállalt tanulmánykészítés, kiadványok, egyéb vállalkozási tevékenység esetében legalább 10% -os haszonkulccsal kell számolni.
7.) Az Egyesület bevétellel nem fedezett közös ill. központi költségeinek fedezeteként a „Gazdálkodási Elvek” 1-6 pontjai szerinti bevételek megadott hányada szolgál. A szakosztályokat ezen túlmenő, utólag leosztott közös költség nem terheli. Az Egyetemi Osztályra jutó közös költség a tagdíjbevétel 40%-a és a konferenciák 10%-a.
8.) A szakosztályok az általuk szervezett rendezvények hasznával önállóan gazdálkodhatnak, de csak a szakosztály esetleges veszteségeinek pótlása után.
9.) Az Egyesület alkalmazottainál 2001. évben nincs bértömeg növekedés tervezve; éves 8 %-os hatékonyság növekedést terveztünk.
10.) A BKL lapok olyan terjedelemben jelenhetnek meg, amennyire az erre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Minden lap kiadója az OMKKE és felelős kiadója az Egyesület elnöke.
11.) Az ügyvezető igazgató személyében történt változás többlet költséget nem jelent, mivel a két személy javadalmazása párhuzamosságot nem tartalmaz; határnap 2001.02.15.
12.) A pénzügyi terv Cash-flow tipusú és havi egyeztetéssel aktualizáljuk.

INTÉZKEDÉSI TERV

Az OMBKE 2001 évére szóló pénzügyi terve, illetve az Egyesület pénzügyi stabilitása érdekében a következő intézkedések szükségesek:
1.) A szakosztályoknak a tényleges 100 %-os egyéni tagdíjak befizetéséről rendszeresen tájékoztatást kell adni a helyi szervezeteknek a tagdíjukat be nem fizetőkről, hogy a kellő intézkedéseket meg tudják tenni.
2.) Múzeum krt. bérbeadásáról azonnal intézkedni kell.
3.) A szakosztályok a felülvizsgált taglétszám szerint számítható tagdíj és további más bevételeik alapján vizsgálják felül a 2001 évi költségtervüket, mely tartalmazza a bevételek közvetlen szakosztályi költségekre, lapokra és egyesületi közös költségekre történő felosztását.
4.) Figyelembe véve a titkárság dolgozóinak egyenetlen leterhelését, élni kell a csökkentett munkaidő és a vállalkozói szerződéses munkaviszonyban (adott feladat elvégzésére irányuló) foglalkoztatás lehetőségével.
5.) Minden lap expediálását az Egyesület kell végezze, az nem adható ki vállalkozásba.
6.) Fel kell mérni a jogi tagságra illetve szponzorálásra figyelembe vehető potenciális partnereket, azokat a szakosztályok fel kell keressék. A tikárság a szakosztályoknak havonta rendszeres információt kell adjon a pártoló és jogi tagok általi befizetésekről.
7.) Gondoskodni kell arról, hogy a bányász és kohász szakmát érintő rendezvények minél nagyobb hányadban ismét az OMBKE keretein belül legyenek megszervezve
8.) Az ügyvezető igazgató dolgozza ki az Egyesület gazdálkodására vonatkozó tervezés módját (egységes űrlapot), melyet a szakosztályokkal való egyeztetés után év végéig véglegesíteni kell.
9.) Fel kell mérni, hogy mit szolgáltat az egyesületi központ és kinek?

A fenti intézkedési terv végrehajtását a főtitkár irányításával az ügyvezető igazgató koordinálja, bevonva a szakosztály vezetőket és a felelős szerkesztőket. A végrehajtás állásáról az ügyvezető igazgató minden hónap 10-ig írásos tájékoztatást küld a választmány és az ellenőrző bizottság tagjainak.

V. 5/2001 sz. határozat:
A választmány jóváhagyja az Alapszabály Bizottságnak az alapszabály és az ügyrendek módosításának ütemtervére vonatkozó előterjesztését. Ezek szerint: Az egyesület lapjaiban megjelenő felhívás alapján az egyesület tagjai 2001 szeptember 30-ig tehetnek észrevételt, javaslatot az alapszabály illetve az ügyrendek módosítására. A bizottság a javasolható változtatásokat véleményezésre megküldi a szakosztályoknak. A szakosztályi vélemények figyelembe vételével a bizottság 2001 év végéig tesz javaslatot a választmánynak.

V. 6/2001 sz. határozat:
A választmány Debreczeni Márton születésének 200. és halálának 150. évfordulója alkalmával a 2001.02.01 -től 2002.01.31-ig tartó időszakot Debreczeni Emlékévvé nyilvánítja. Ennek keretében – az OMBKE soron következő küldöttgyűlésén Debreczeni Márton tevékenységét méltató előadás hangozzék el,
– az egyesületi lapokban történjék méltó megemlékezés,
– Erdélyben az emléktábla megkoszorúzásán az Egyesület képviseltesse magát. Az emlékévvel kapcsolatos szakmai teendőket a Történeti Bizottság látja el.

V. 7/2001 sz. határozat: A választmány jóváhagyja az Érembizottságnak az emlékérmek keretszámára vonatkozó javaslatát. A szakosztályok 2001 augusztus 15-ig küldjék meg javaslatukat az érembizottság vezetőjének.