+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE választmányának határozatai
(2002. április 16)

 

 

V. 3/2002 sz. határozat:

A választmány az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét is meghallgatva elfogadta az OMBKE 2001. évről szóló jelentést a gazdálkodásról. Elfogadta a számviteli beszámolót és eredmény kimutatást a következők szerint:

a mérleg főösszege: 32 436 eFt
bevételek: 83 814 eFt
kiadások: 83715 eFt
adózott eredmény: 99 eFt

A Választmány a Közhasznúsági Beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Választmány igazoltnak látja az előző évben meghozott intézkedések indokoltságát, melyekkel sikerült a korábbi veszteséges gazdálkodást 2001. évben megállítani és a pénzügyi egyensúlyt megteremteni.
Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló által tett észrevételeket figyelembe véve az ügyvezetés a szükséges intézkedéseket tegye meg.

V. 4/2002 sz. határozat:

A Választmány jóváhagyja a főtitkár által beterjesztett pénzügyi tervet, mely szerint 2002 – ben a kiadások a bevételekkel egyensúlyban kell maradjanak.

A Választmány jóváhagyja az éves terv mellékletét képező „Az éves terv készítésének alapjai és végrehajtásának feltételei” című dokumentumban foglaltakat.

Az OMBKE élve kiadói jogával, keresse az egyesületi lapok megjelentetési költségeinek csökkentési lehetőségeit.

A 90. küldöttgyűlés határozatával összhangban a szakmai rendezvényeket ismét egyesületi szervezési keretek közé kell terelni.

Továbbra is keresni kell további pártoló tagok bevonását.

Az egyesület vezetői a szakosztályok vezetőivel együttműködve keressenek forrást a kb. 3 millió forintos tartalékalap képzéséhez.

Az egyesület működéséhez szükséges gépi eszközök biztosítása a központ költségvetésén belül elsődleges helyet kell kapjon.

A Választmány felhatalmazza az elnököt, hogy a Múzeum krt-i ingatlan legcélszerűbb hasznosítására vonatkozó döntést a választmányi ügyvezetőség véleménye alapján hozza meg.

Az éves terv készítésének alapjai és végrehajtásának feltételei

1.) 2001. évben a tagdíj 4800 Ft/fő, nyugdíjasoknak 2400 Ft/fő. A diákok és a 70 év felettiek 500 Ft-os regisztrációs díjat fizetnek. A szakosztályoknak, illetve a helyi szervezeteknek a tagdíjak teljes körű befizetésére kell törekedni.

2.) A befolyó egyéni tagdíjak 20%-a a szakosztályok működési költségeire fordítandó. Ezen költségeknek maximum 50%-a fordítható reprezentációra.

3.) A megtervezett központi költségeknek azon részét, melyre a közös bevételek nem nyújtanak fedezetet, a szakosztályok között létszámarányosan osztjuk szét. Az egyetemi osztály az egyéni tagdíjak 40%-ával járul hozzá a központi költségekhez.

4.) A központi költségek és a lapmegjelentetéshez való hozzájárulás feletti szakosztályi bevételeket a szakosztályok saját döntésük alapján fordítják működési, lapmegjelenési és egyéb célokra.

5.) Az Egyesület nevével megrendezett konferenciák, rendezvények esetében az Egyesület elvárható minimális részesedése: fizető résztvevőnként 1000 Ft + a részvételi díj 5%-a. (A rendezvények jellegétől függően esetenként kell megállapítani.)

6.) Az Egyesület által elvállalt tanulmánykészítés, kiadványok, egyéb vállalkozási tevékenység esetében legalább 10% -os haszonkulccsal kell számolni.

7.) Az Egyesület tevékeny részvételével megrendezett konferenciák és egyéb részvételi díjas rendezvények esetében az Egyesületnél felmerülő növekmény költségeket közvetlenül a rendezvényekre kell elszámolni.

8.) Az Egyesület által kezelt nem egyesületi pénzügyi alapok esetében a kezelési díj a forgalom ( bevételek és kiadások összege) 5%-a, de évente legalább 50 ezer Ft.

9.) Az Egyesület alkalmazottainál 2002 évben 10%-os béremelésre került sor.

10.) A BKL lapok olyan terjedelemben jelenhetnek meg, amennyire a szakosztályok által biztosított pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, de legkevesebb 6-6 szám.

11.) Fel kell mérni a jogi tagságra illetve szponzorálásra figyelembe vehető további potenciális partnereket, azokat a szakosztályok fel kell keressék.

12.) Gondoskodni kell arról, hogy a bányász és kohász szakmát érintő rendezvények minél nagyobb hányadban ismét az OMBKE keretein belül legyenek megszervezve

V. 5/2002 sz. határozat:

A Választmány jóváhagyja az Érembizottság előterjesztését és javasolja, hogy a 91. küldöttgyűlés négy egyesületi tagot (Dr. Simon Kálmán, Hangyál János, Lantos István, Benke István) válasszon meg tiszteleti tagnak.

A Választmány elfogadja az érembizottság javaslatát, hogy az előzetesen jóváhagyott 10 egyesületi érmen túl Zsámbók Elemér és Jánosi Miklós okl. kohómérnökök is – akiket a szakosztályok eredetileg tiszteleti tagságra javasoltak – kapjon egyesületi érmet. Az éremben részesítendők száma így összesen 12 fő.

A Választmány a további kitüntetési javaslatokat változtatás nélkül jóváhagyja.

V. 6/2002 sz. határozat:

A Választmány jóváhagyja a főtitkár által előterjesztett, a 90. küldöttgyűlésen előterjesztett indítványok végrehajtását ismertető beszámolót, melyről a küldöttgyűlést tájékoztatni kell.

V. 7/2002 sz. határozat:

A választmány elfogadva Dr. Tolnay Lajos elnök előterjesztését, a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási választmányi bizottság elnökének Dr. Böhm József okl. bányamérnököt, társelnöknek Szombatfalvy Rudolf okl. kohómérnököt bízza meg.

V. 8/2002 sz. határozat:

Az OMBKE vállalja a selmecbányai honvédszobor felújításának költségeit. A Választmány tagjai az egyesület 110 éves évfordulója alkalmával egyéni hozzájárulással vállalják a költségeket és szeptember 13.- án ünnepélyes keretek között adják át a városnak. A szobor talapzatára kerüljön felírásra, hogy : „Felújítva a 110 évvel ezelőtt Selmecbányán alapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi tagjainak adományából – 2002”