+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 2003. december 15-i választmányi ülés jegyzőkönyve

 

 

A választmányi ülés helye: Budapesten az OMBKE Mikoviny tanácstermében

Időpontja: 2003. december 15. 14:00 óra

Szavazati joggal rendelkezők száma 34 , ebből jelen van 20 fő.

Tanácskozási joggal résztvevők száma: 24 fő.

A választmányi ülést Dr. Tolnay Lajos elnök vezette.

Dr. Tolnay Lajos elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket. Az elnök bejelenti, hogy az elmúlt választmányi ülés óta elhunyt Podányi Tíbor gyémántokleveles bányamérnök, az egyesület tiszteleti tagja, a BKL Bányászat korábbi főszerkesztője, a Bányászati Szakosztály egykori elnöke. Emlékének a választmányi ülés tagjai néma felállással tisztelegtek.

Az elnök a napirend megtárgyalása előtt átadja annak a néhány tagtársunknak a Sóltz Vilmos emlékérmet, akik nem tudtak a pécsi küldöttgyűlésen részt venni:

60 éves egyesületi tagságért:
Kemény Kornél okl. kohómérnök
50 éves egyesületi tagságért:
Horváth József okl. bányamérnök
Rumpler Lajos okl. bányamérnök
Szűcs Imre okl. bányamérnök, tiszteleti tag
Törzsök Imre okl. bányamérnök

Az elnök megállapítja a határozatképességet.
Szavazásra teszi fel az írásban előre megküldött napirendet, melyet a választmány egyhangú szavazással elfogad.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a dunaújvárosi választmányi ülésen elhangzott kérés figyelembe évtelével most délután tartjuk a választmányi ülést, bár a vidéki választmányi tagok részére ez nem kedvező.

1. napirendi pont: A Tiszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsának beszámolója a választási ciklusban végzett munkáról.
Előadó: Benke István, a Tiszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsa elnöke (A beszámoló írásos összefoglalója a jegyzőkönyvhöz mellékelve).

Dr. Tolnay Lajos megköszöni a beszámolót, mely a küldöttgyűlés írásos anyagának részét fogja képezni.

2. napirendi pont: Az OMBKE Jelölő Bizottsága elnökének kijelölése, a szakosztályok által delegált bizottsági tagok megbízása.
Dr. Tolnay Lajos bejelenti, hogy a szakosztályok részéről a következő tagokat delegálták a jelölő bizottságba:
Bányászati Szakosztály: Lóránt Miklós okl. bányamérnök
Kőolaj- Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály: Götz Tíbor okl. olajmérnök
Fémkohászati Szakosztály: Gál János okl. kohómérnök Öntészeti Szakosztály: Dr. Vörös Árpád okl. kohómérnök
A Vaskohászati Szakosztály és az Egyetemi Osztály haladékot kért, mivel még nem szavazta meg a jelölő bizottságának tagjait.

Dr Tolnay Lajos felkéri a Bányászati Szakosztály elnökét, Tamaga Ferencet, hogy az egyesületi Jelölő Bizottság elnökére tegye meg az előzőleg egyeztetett javaslatot: Tamaga Ferenc ismerteti, hogy a Kőolaj Földgáz és Vízbányászati Szakosztállyal, valamint az Egyetemi Osztállyal egyeztetve a Bányászati Szakosztály Dr. Horn János okl. bányamérnököt javasolja a jelölő Bizottság elnökének.

Dr. Tolnay Lajos szavazásra teszi fel a javaslatot Dr. Horn János személyére. A választmány egyhangúlag jóváhagyta..( V 16/ 2003 sz. határozat)

Mivel az alapszabály szerint a Jelölő Bizottságokba delegált tagokat a választmánynak kell megerősítenie, illetve megbíznia , ezért dr. Tolnay Lajos szavazásra teszi fel külön a bizottsági tagok személyét. A választmány a bizottság tagjait egyhangúlag jóváhagyta .( V. 16/ 2003 sz. határozat)

3.napirendi pont: A 2004. évi egyéni tagdíjak megállapítása
Előterjesztő: Dr Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató
Dr. Gagyi Pálffy András javasolja, hogy 2004-ben továbbra is a 2003 évi tagdíjak maradjanak érvényben. A választmány a javaslatot vita nélkül egyhangúlag elfogadta (V. 17/ 2003 sz. határozat)

4 napirendi pont: Az elmúlt három év alatt végzett munkáról (A választmányi beszámoló előkészítése a küldöttgyűlésre)
Dr. Tolnay Lajos : A küldöttgyűlés előkészítése érdekében a főtitkár úr összeállított egy vitaindító szóbeli beszámolót, melyet most is de egy későbbi választmányi ülésünkön is meg fogunk vitatni. Ez támpontot adhat a küldöttgyűlésre készítendő beszámolóhoz
Kovacsics Árpád: az elmúlt három évtevékenységére jellemző jellemző adatokat és tényeket ismertetett .
– Az egyesületi taglétszám 4079-ről 3559-re csökkent (13%csökkenés).
-Az egyéni tagdíjakból származó bevétel 7790 eFt-ról 10132 eFt-ra emelkedett (30%-os emelkedés)
– A befizetett egy főre jutó tagdíjak mértéke 1909 Ft-ról 2847 Ft-ra növekedett
– A személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel 1928 eFt-ról 3160 eFt-ra növekedett
. – Az adományokból származó bevétel közel négyszeres lett (1180eFt-ról 5049 eFt-ra növekedett )
– A jogi tagdíj 5960 eFt-ról 9890 eFt-ra, kb 66 %-kal nött
. – Javult az egyesület gazdálkodása. 2000-ben még 9 millió veszteség volt, a rákövetkező évek mindegyikét pozitív eredménnyel zártuk. Sikerült az évről évre jelentkező veszteségeket megállítani. Egyensúlyba jött a gazdálkodás. A gazdálkodásról áttekinthető képünk van –
A reprezentációs költségek tizedére csökkentek
– A Múzeum krt.-ingatlanra fordított évenkénti 1,4 millió Ft költség nullára csökkent és bérbeadással évi 2,4 millió bevételt is elértünk.
– 10%-kal csökkentek az általános költségek.
– A BKL kiadása során 15%-kkal bővült a megjelent oldalak száma, miközben 20 MFt-ról 18 MFt-ra csökkentek a lapkiadás költségei.
– Megindítottuk a saját internetes honlapot.
– A központ létszáma 8 főről 5 főre csökkent.
– Visszaszereztük és berendeztük a Fő utcai helyiségeinket. A szobákat nagyjainkról neveztük el. Budapesti nyugdíjasainknak klubot rendeztünk be.
– Nemzetközi kapcsolatainkban a Kárpát medencében élő mérnökökkel való kapcsolatot tartottuk elsőrendű célnak
-Megerősítettük az erdélyi és a szlovákiai kapcsolatainkat. Rendszeresen részt veszünk a selmeci szalamander ünnepségeken.
– Konferenciákat, szakestélyeket, bálokat szerveztünk, részt vettünk Arnoldsteinben a Knappen und Hütten Tag rendezvényén. Nemzetközi konferenciákon vettünk részt.
– Szent Borbála ünnepét 2002 óta Bányász-Kohász napként ünnepeljük. Kezdeményezésünkre a kohászok is kapnak Szent Borbála érmet. Rendszeresen megtartjuk a Szent Borbála megemlékezéseket.
– Folytattuk a Bányász-Kohász-Erdész találkozó hagyományát: Tatabánya 2000, Sopron 2001, Miskolc 2003.

Kovács Lóránt: Jónak tartja és elismeri az egyesületi vezetés eredményeit, a gazdasági konszolidáció területén végzett munkát, valamint a jó irányú személyi intézkedést az ügyvezetés területén. Külön méltatta dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató tevékenységét és javasolja, hogy a választmány részesítse őt jegyzőkönyvi dicséretben.

Dr. Tolnay Lajos az indítványt megszavaztatja. A választmány az indítványt egyhangúlag megszavazza.

Dr. Tolnay Lajos kéri, hogy a főtitkár által elmondottakhoz a jelenlévők írásban adják meg esetleges észrevételeiket, hogy azokat be lehessen építeni a választmány írásos jelentésébe.

5.napirendi pont: A Bányászati és Kohászati Lapok megjelentetésével kapcsolatos szervezési intézkedések
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár

Dr. Tolnay Lajos : a lapok kérdésével sokszor és sokat foglakoztunk. A közgyűlés is feladatot írt elő számunkra. A lapok ügyével kapcsolatban a dunaújvárosi választmányi ülésre részletes írásos anyag készült. A Főtitkár Úr még egyszer egyeztetett a főszerkesztőkkel. Ennek eredményét figyelembe véve kéri, hogy Kovacsics Árpád főtitkár úr tegye meg a szükséges szóbeli kiegészítést. Kovacsics Árpád: A főszerkesztőkkel való egyeztetés figyelembe vételével a következő javaslatokat teszi
„a.) Az ügyvezető igazgató kérje be a nyomdáktól az egységes kiírás alapján az árajánlatokat. A beérkezett árajánlatokról a következő választmányi ülésen az ügyvezető igazgató számoljon be.
b.) A küldöttgyűlés határozata értelmében a Bányászati és Kohászati Lapok egységes arculatát meg kell teremteni.
c.) Élni kell a közös számok adta gazdasági előnyökkel. Folyamatosan vizsgálni kell a közös számok megjelentetési lehetőségeit és 2004-ben legalább két közös szám legyen. d.) A lapok kiadásának koordinálását rendszeressé kell tenni. „

A javasolt intézkedések tiszteletben tartják az egyes lapok szerkesztőségeinek szakmai szuverenitását, de a szervezettebb együttműködés kereteit kívánja biztosítani.
Dr. Takács István: az ajánlatkérésben utaljunk a lapok közötti eltérésekre. A három szakosztály elnökének véleményét is kérjék ki
Sohajda József: Az Öntészeti Szakosztály a lapok ügyével részletesen foglalkozott. Az érdekek között a tagság érdekét kell előtérbe helyezni. A lapok időben jelenjenek meg. Adjon információt az egyesületről és a szakmáról
Dr. Tolnay Lajos: A főtitkár jó irányba megy. A javaslat a pénzüggyel összefügg. A lap legyen aktuális, időben jelenjen meg. A lap legyen kiszámítható a hirdetések elhelyezése miatt. A főtitkár a döntésekbe vonja be az elnököket.
Kovacsics Árpád: Bízunk benne, hogy az árajánlatok költségcsökkentést eredményeznek.

Dr. Tolnay Lajos szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Két ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadva. (V. 18/ 2003 sz. határozat)

6. napirendi pont: Javaslat a Szentkirályi Zsigmond emlékévre
Előterjesztő: Tóth János, a Történeti Bizottság elnöke

A Debreceni Márton emlékév mintájára javasolja, hogy a 2004. évet születésének 200. évfordulóján Szentkirályi Zsigmond bányamérnök akadémikus emlékévének tekintsük. Életművet ismertessük a 93. küldöttgyűlésen. Koszorúzzuk meg a sírját Kolozsváron, ahol polgármester is volt. Solt László : 2004-ben lesz dr. Verő József professzor úr születésének 100. évfordulója is. Dr. Vörös Árpád: javasolja, hogy az egyesület összesítse minden évben a következő év szakmai évfordulóit.

Dr. Tolnay Lajos: a Történeti Bizottság a dr. Vörös Árpád által javasolt munkát végezze el.

Csath Béla: Korábban a MTESZ adott ki évfordulókat tartalmazó naptárt.

Dr. Tolnay Lajos szavazásra teszi fel a kérdést az „emlékév megtartása” ügyében. A részletes programokat a rendezvényterv kidolgozása során kell pontosítani. (V. 19/ 2003 sz. határozat)

7. napirendi pont: Egyebek
Juhász Péter bányász valétaelnök bemutatkozik és megköszöni a meghívást.

Morvai Tibor javasolja, hogy az OMBKE szerezzen be aranykoszorús bányász jelvényeket is, mert úgy látja, hogy van iránta érdeklődés.

Dr. Tolnay Lajos: meg kell vizsgálni a jelvény beszerzésének költségeit és indokoltságát.

Csath Béla: ismerteti a közelmúltban megjelent Selmecbányáról szóló könyvet.

Dr. Gagyi Pálffy András beszerez néhány példányt az érdeklődők részére.

Dr. Tolnay Lajos bezárja az ülést.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a jelenlévőknek.

A jegyzőkönyvet összeállította: Dr. Gagyi Pálffy András